رسالت ما چیست؟

 

خدمات آزمایشگاه زعفران عاقله

آزمون تشخیص رنگ افزودنی زعفران

تعیین و تشخیص اضافه شدن رنگ مصنوعی به زعفران

آزمون قدرت رنگ زعفران

تعیین میزان دقیق قدرت رنگ‌دهی زعفران و غلظت آن

آزمون تشخیص سرب و فلزات سنگین

بررسی میزان آلودگی زعفران به فلزات سنگین نظیر: سرب و کروم و...

آزمون میکروبی زعفران

شمارش میکرو ارگانیسم‌های موجود در زعفران نظیر: کپک، مخمر و یا باکتری‌ها

آزمون جامع (کلی)

شامل انجام آزمون تشخیص رنگ افزودنی، قدرت رنگ‌دهی، سرب و فلزات سنگین و آزمون میکروبی